ฝ่ายบริหารทรัพยากร :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

         - งานบริหารงานทั่วไป

         - งานทะเบียน

         - งานพัสดุ

         - งานการเงิน

         - งานบัญชี

         - งานบุคลากร

         - งานประชาสัมพันธ์

         - งานอาคารสถานที่         ข้อมูลพื้นฐาน

         หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง

         ข่าวประชาสัมพันธ์

         ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
         เข้าสู่ระบบสมาชิก