ชื่อ - นามสกุล :นางมนิดา พรหมนิมิตร
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร