ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิราพร ศิริภิรมย์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานครูที่ปรึกษา,หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและรับผิดชอบการจัดการเรียนหลักสูตร MEP
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและรับผิดชอบงานอาเซียนศึกษาหัวหน้างานครูที่ปรึกษา,หัวหน้าแผนกวิชาคอม