หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เรื่อง การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ 3 ในระบบออนไลน์
โดย : admin
อ่าน : 84
จันทร์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา  เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)                  
 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  รอบที่  3  ในระบบออนไลน์