ฝ่ายวิชาการ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

นางสาวธนาภรณ์ หวานทอง
งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0876333574 thanapornwantong23@gmail.com


นางอัจฉราวรรณ เศรษฐชะนะ
งานวิทยบริการและห้องสมุด/หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0862698902 tangkim2514@gmail.com


นางสาวอัญจิรา ไพรัตน์
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0935959851 aor0036@gmail.com


นางสาวธนาภรณ์ หวานทอง
งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0876333574 thanapornwantong23@gmail.com


นางอัจฉราวรรณ เศรษฐชะนะ
งานวิทยบริการและห้องสมุด/หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0862698902 tangkim2514@gmail.com


นางสาวอัญจิรา ไพรัตน์
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0935959851 aor0036@gmail.com


นางสาวธนาภรณ์ หวานทอง
งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0876333574 thanapornwantong23@gmail.com


นางอัจฉราวรรณ เศรษฐชะนะ
งานวิทยบริการและห้องสมุด/หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0862698902 tangkim2514@gmail.com


นางสาวอัญจิรา ไพรัตน์
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0935959851 aor0036@gmail.com


นายศรัญญู พลเยี่ยม
งานอาชีวศึกษาทวิภาคี/หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0610244410 saranyoo3333@gmail.com


นายยศพล เจียรนัย
งานสื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0646904627 famyyotsapol@gmail.com


นายเชิดศักดิ์ หลำบุตร
หัวหน้าศูนย์อีซูซุ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0924431672 chaedsak1240@gmail.com


นายศรัญญู พลเยี่ยม
งานอาชีวศึกษาทวิภาคี/หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0610244410 saranyoo3333@gmail.com


นายยศพล เจียรนัย
งานสื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0646904627 famyyotsapol@gmail.com


นายเชิดศักดิ์ หลำบุตร
หัวหน้าศูนย์อีซูซุ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0924431672 chaedsak1240@gmail.com


นายศรัญญู พลเยี่ยม
งานอาชีวศึกษาทวิภาคี/หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0610244410 saranyoo3333@gmail.com


นายยศพล เจียรนัย
งานสื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0646904627 famyyotsapol@gmail.com


นายเชิดศักดิ์ หลำบุตร
หัวหน้าศูนย์อีซูซุ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0924431672 chaedsak1240@gmail.com


นางสาวมลธิรา เผือกแดง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0980158840 -


นางสางชุติมา แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0899196273 -


นางสาวมลธิรา เผือกแดง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0980158840 -


นางสางชุติมา แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0899196273 -


นางสาวมลธิรา เผือกแดง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0980158840 -


นางสางชุติมา แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:0899196273 -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง