ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

นางสาววิมลฉวี วิเชียรรัตน์
งานวางแผนและงบประมาณ/หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0862691245 poohskyza@gmail.com


นางสาววาสนา สนองมิตร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0653592182 -


นางสาววิมลฉวี วิเชียรรัตน์
งานวางแผนและงบประมาณ/หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0862691245 poohskyza@gmail.com


นางสาววาสนา สนองมิตร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0653592182 -


นางสาววิมลฉวี วิเชียรรัตน์
งานวางแผนและงบประมาณ/หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0862691245 poohskyza@gmail.com


นางสาววาสนา สนองมิตร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0653592182 -


นางจริยา โลพิศ
หัวหน้างานสวัสดิการ/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0653592182 jariya0653592182@gmail.com


นางสาวเยาวนาฏ กลิ่นจันทร์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0993030008 yaowanat7485@gmail.com


นางสาวพิชญา เกียรติฐาปนายง
งานความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0877857667 bewpitchaya38@gmail.com


นางจริยา โลพิศ
หัวหน้างานสวัสดิการ/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0653592182 jariya0653592182@gmail.com


นางสาวเยาวนาฏ กลิ่นจันทร์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0993030008 yaowanat7485@gmail.com


นางสาวพิชญา เกียรติฐาปนายง
งานความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0877857667 bewpitchaya38@gmail.com


นางจริยา โลพิศ
หัวหน้างานสวัสดิการ/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0653592182 jariya0653592182@gmail.com


นางสาวเยาวนาฏ กลิ่นจันทร์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0993030008 yaowanat7485@gmail.com


นางสาวพิชญา เกียรติฐาปนายง
งานความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:0877857667 bewpitchaya38@gmail.comข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง