ประวัติความเป็นมา :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

  • ประวัติความเป็นมา
    ประวัติความเป็นมา
    เผยแพร่วันที่111 : 2 ต.ค. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 228

ประวัติความเป็นมา 

  
          วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2540 มีเนื้อที่ 50 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 245/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยปี พ.ศ. 2540 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายชุมพล สุขสถิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรเป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะโดยมีนายอำนาจ เอียดมิ่ง ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 และนายบำรุง  ทองรอด ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานจัดตั้ง ปรากฏว่าได้พื้นที่ที่มีความเหมาะสม  ในบริเวณที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(ส.ป.ก) ตั้งอยู่ติดถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ในครอบครองของโรงเรียนบ้านสลุย สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และผู้ประสานงานได้ประสานงานเพื่อขอใช้พื้นที่กับนายไตรมาส รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลุย และในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2540  กรมอาชีวศึกษาได้มอบอำนาจให้นายชุมพล  สุขสถิตย์  เป็นผู้ประสานงานขอใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)  เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ  และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ได้มีหนังสือแจ้งให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณบริโภคและกิจกรรมอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามหนังสือที่ ส.ป.ก. 4-51 ที่ 10/2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2542 เป็นสถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
 
 
 ข้อมูลพื้นฐาน

หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง