วิสัยทัศน์และพันธกิจ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องต้องการ มีศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง"


พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 บริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 3 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับการศึกษาสู่สากล

พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ


ปรัชญา

"เปี่ยมคุณธรรม ทักษะเลิศล้ำ นำสู่อาชีพ"


เอกลักษณ์

"สถานศึกษาของชุมชน บริการ วิชาการ วิชาชีพ เพื่อชุมชน"
ข้อมูลพื้นฐาน

หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก