รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้าง :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
                                      คุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

Development of management of innovative research and vocational education inventions to enhance the quality of learners and to social serviceThasae Industrial and Community Education College                                           
ชื่อผู้วิจัย
  : ณรงค์ หวังอีน

                                                            ปีที่วิจัย    : ปีการศึกษา 2562-2563
 

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคมวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร และจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้ประชากรเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 26 คน รวมจำนวน 27 คน และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ประกอบด้วย การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบโดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในตอนที่ 1 ยกร่างรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ รวมจำนวน 14 คน และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน รวมทั้งประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ โดยดำเนินการทดลองตามคู่มือการใช้รูปแบบ และกิจกรรมภายใต้โครงการทดลองใช้รูปแบบ จำนวน 4 โครงการ กำหนดระยะเวลาทดลองใช้รูปแบบ 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2563) ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
           ผลการวิจัยพบว่า
           1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ โดยสรุป ควรกำหนดเป้าหมายการพัฒนาการบริหารจัดการ ควรมีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการ ควรกำหนดกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการ และควรมีการรายงานผลการดำเนินงานและคุณภาพผู้เรียน
           2. รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 2) คณะกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 3) กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา และ 4) ผลการดำเนินงานและคุณภาพผู้เรียน
           3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ พบว่า ผลการศึกษาความสำเร็จของโครงการทดลองใช้รูปแบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการทดลองใช้รูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด 
            4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ พบว่า
               4.1 ผลการศึกษาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 1) คุณภาพผู้เรียนด้านความรู้และทักษะ พบว่า หมวดวิชาชีพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.31 และหมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.19 2) คุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 3) คุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด   
               4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  
               4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
    4.4 จำนวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ที่มีประสิทธิภาพและได้รับรางวัล พบว่า ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน เพิ่มขึ้นจำนวน 50 ผลงาน และได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นจำนวน 42 รางวัล
    4.5 จำนวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้รับการเผยแพร่/พัฒนาต่อยอดและนำไปใช้สู่การบริการชุมชน/สังคม พบว่า มีจำนวน 144 รายการ
    4.6 ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้รับการบริการ/พัฒนาต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
 
คำสำคัญ : รูปแบบ/ การพัฒนาการบริหารจัดการ/ วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา/       
                        การบริการสังคม

 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง