ประกาศวิทยาลัยท่าแซะ เรื่อง เสนอซองประมูลร้นค้าโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ประกาศวิทยาลัยท่าแซะ เรื่อง เสนอซองประมูลร้นค้าโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ วันเวลาในการประมูล


?-ประกาศการประมูล วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 -รับซองเอกสาร วันที่ 1- 7 มิถุนายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

?-ยื่นซองและพิจารณาซอง วันที่ 8 มิถุนายน 2564

?-ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

เอกสารที่มารับซองประกอบด้วย 1. แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลเช่าพื้นที่โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

2. ขอบเขต TOR เช่าพื้นที่โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ติดต่อรับซองได้ที่ งานบริหารทั่วไป ตึกสำนักอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะข้อมูลพื้นฐาน

หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก