ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

จำนวนนักเรียน-นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ระดับ ปวช. 
1. สาขางานยานยนต์ (ปกติ)                                : 126     คน
2. สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)                           : 12       คน
3. สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปกติ)                            : 73      คน 
4. สาขางานการบัญชี (ปกติ)                               : 57      คน
5. สาขางานการตลาด (ปกติ)                              : 7        คน
6. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ)                 : 69     คน
7. สาขางานโลจิสติกส์  (ปกติ)                              : 9        คน

รวม                                                                   353         คน 


ระดับ ปวส.  
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)                                                       :   42   คน
2. สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ทวิภาคี)                                                           :    1     คน
3. สาขางานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)                               :   15     คน
4. สาขางานการบัญชี (ปกติ)                                                                      :   1   คน
5. สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)                                                                  :   17   คน
6. สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) สมทบ                                                       :   22   คน
7. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทวิภาคี) ปวช               :   15   คน
8. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทวิภาคี) ม.6                :   2   คน
9. สาขางานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)                                      :   16   คน
รวม                                                                                                           131         คน 

รวมทั้งสิ้น                                                               484         คน 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

จำนวนนักเรียน-นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ระดับ ปวช. 
1. สาขางานยานยนต์ (ปกติ)                                : 112     คน
2. สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)                           : 12      คน
3. สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปกติ)                            : 68      คน 
4. สาขางานการบัญชี (ปกติ)                               : 56      คน
5. สาขางานการตลาด (ปกติ)                              : 7        คน
6. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ)                 : 69     คน
7. สาขางานโลจิสติกส์  (ปกติ)                              : 9        คน

รวม                                                               333         คน 


ระดับ ปวส.  
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)                                                       :   41     คน
2. สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ทวิภาคี)                                                           :    1      คน
3. สาขางานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)                               :   15     คน
4. สาขางานการบัญชี (ปกติ)                                                                      :   1       คน
5. สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)                                                                  :   16    คน
6. สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) สมทบ                                                       :   10   คน
7. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทวิภาคี) ปวช               :   14   คน
8. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทวิภาคี) ม.6                :   1     คน
9. สาขางานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)                                      :   14   คน
รวม                                                                                                           113         คน

รวมทั้งสิ้น                                                           446             คน 
ข้อมูลพื้นฐาน

หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก