ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ


 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

จำนวนนักเรียน-นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ระดับ ปวช. 
1. สาขางานยานยนต์ (ปกติ)                                : 144     คน
2. สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)                           : 3      คน
3. สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปกติ)                            : 66      คน 
4. สาขางานการบัญชี (ปกติ)                               : 62      คน
5. สาขางานการตลาด (ปกติ)                              : 4        คน
6. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ)                 : 73     คน
7. สาขางานโลจิสติกส์  (ปกติ)                              : 23        คน

รวม                                                               375         คน 


ระดับ ปวส.  
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)                                                       :   31     คน
2. สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ทวิภาคี)                                                           :    0      คน
3. สาขางานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)                               :   22     คน
4. สาขางานการบัญชี (ปกติ)                                                                      :   0       คน
5. สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)                                                                  :   11    คน
6. สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) สมทบ                                                       :   6   คน
7. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทวิภาคี) ปวช               :   21   คน
8. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทวิภาคี) ม.6                :   1     คน
9. สาขางานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)                                      :   9   คน
รวม                                                                                                           101         คน

รวมทั้งสิ้น                                                           476             คน 
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง