หลักสูตรที่เปิดสอน :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

    -  สาขาเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

    -  สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ทวิภาคี)

    -  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทวิภาคี)

    -  สาขางานจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)


หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

    - สาขางานยานยนต์

    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

    - สาขางานการบัญชี

    - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    - สาขางานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ข้อมูลพื้นฐาน

หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก