ฝ่ายบริหารทรัพยากร :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

         - งานบริหารงานทั่วไป
         - งานทะเบียน
         - งานพัสดุ
         - งานการเงิน
         - งานบัญชี
         - งานบุคลากร
         - งานประชาสัมพันธ์
         - งานอาคารสถานที่         ข้อมูลพื้นฐาน

         ข้อมูลของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์

         ข่าวประชาสัมพันธ์

         ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
         เข้าสู่ระบบสมาชิก         ข้อมูลสารสนเทศ
         หน่วยงานภายใน

         หน่วยงานภายใน


         E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง