ฝ่ายบริหารทรัพยากร :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

         - งานบริหารงานทั่วไป
         - งานทะเบียน
         - งานพัสดุ
         - งานการเงิน
         - งานบัญชี
         - งานบุคลากร
         - งานประชาสัมพันธ์
         - งานอาคารสถานที่         ข้อมูลพื้นฐาน

         หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง

         ข่าวประชาสัมพันธ์

         ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
         เข้าสู่ระบบสมาชิก