ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

- งานครูที่ปรึกษา

- งานปกครอง

- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

- งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนข้อมูลพื้นฐาน

หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลสถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก